Benvinguts al blog de Juan García Sentandreu

"En politica, com en qualsevol atra empresa humana, lo important es tindre raó. Quels demés mos la donen a soles es questio de temps. Mosatros nos entregarem en constancia i entusiasme a omplir el temps de raó. De raó valencianista."

Les mes grans movilisacions

El 13 de juny de 1997 i el 27 de novembre de 2004 Juan García Sentandreu convocà les mes grans movilisacions populars en defensa de la personalitat valenciana arribant a juntar a mes de 500.000 persones.

Derogar l'Avll, una missio irrenunciable

L'Academia Valenciana de la Llengua creada per consens politic va supondre l'oficialisacio del català en la C.Valenciana per lo que debem de lluitar front ad esta com a missio irrenunciable del valencianisme.

L'identitat valenciana

"L'identitat i la llengua valenciana es un crisol de cultures i tradicions que devem de defendre com a part consustancial del nostre cos i anima valenciana."

La lluita contra el catalanisme

"Per a que el nostre Regne torne als millors temps de riquea i esplendor devem de llevarmos de damunt eixa pagina d'autodestruccio i negacio de lo valencià que supon el catalanisme."

martes, 31 de marzo de 2015

FORMES I MANERES DEL NACIONALISME EN DÑA. CAROLINA PUNSETFORMES I MANERES DEL NACIONALISME EN DÑA. CAROLINA PUNSET
Per Juan Garcia SENTANDREU

Carolina Punset fon entrevistà per ValenciaPlaza i, tancant pagina, diu que “creu sincerament que l'enfrontament entre (valencianistes) blavers i catalanistes, ademes de no tindre sentit per ad ella, es residual perque armen molt rebombori pero son quatre i caben en un taxi". I, per si fora poc l'insult, arremata confirmant que Ciutadans està a favor del treball de la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL).

Carolina demostra en aixo no soles la seua fadrinea politica sino tambe la seua enciclopedica ignorancia de lo valencià pese a ser la candidata del partit d'Albert Rivera a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Carolina, que no ha begut dels mateixos i sabis cuiros de son pare, s'expressa intuïtiva, a l´hora contundent pero, sobre tot, moderna, molt moderna, buscant l'equidistancia ideologica a qualsevol preu, fins i tot a l'elevat cost de perdre als seus potencials seguidors en una Comunitat, la valenciana, que seguix sagnant per la dolorosa ferida de l'immersio llingüistica imposta pel PSOE i llegalisà pel PP.

El problema de la moda i de la modernitat mal entesa es que moltes voltes, volent lluir un abillament flower-power te passes de rodet dient les mateixes panarrades que les teues rivals nacionalistes i acabes fent un ridicul sobira.

Li passà al meu admirat Xavier Nart i al meu venerat Aleix Vidal-Quadras que donaren a ramal solt a la seua superbia i desbarraren per la llarga pendent de l'ignorancia. I es que de tot no podem saber. Ni molt menys opinar d'oit creent que l'eloqüencia acaba dissimulant l'impostura. I no es aixina.

Carolina, Nart i Vidal Quadras i l´entreverat catalanisme dels quals no poden dissimular quan van mes alla dels consells de la diosa rao, fan el ridicul per doquier utilisant el mateixargumentari que el nacionalisme catalaniste, no nomes en les seues pobres i superficials arguments sino, fins i tot, en la modalitat dels seus insults.

Pretenen humiliar-mos calificant-mos de “blavers” mentres defenen els inics treballs d'eixa banda de sicaris del nacionalisme catalaniste que treballen en l'Academia Valenciana de la Llengua creada pel PSOE ,PP, CIU i ERC en 1997 per a rendicio de la llengua valenciana a la catalana en la finalitat de dotar d'una base llingüistica unitaria que mantinga el proyecte neo-nazi dels “paisos catalans” o el gran “Nacio Catalana”.

Sra. Punset, l'AVL, es la desijada filla del nacionalisme esencialiste mes batasuno, el frut de tants anys d'alquimia catalaniste, l'entitat responsable de la cruel immersio llingüistica en la Comunitat Valenciana, la “quinta columna” de l'eugenesic Institut d´Estudis Catalans, eliminador de consciencies i subjugador de llibertats ciutadanes.

I som “blavers” a molta honra perque, per damunt del seu voluntari insult nacionaliste i catalaniste, el “blaverisme” respon a una realitat historica, com la llengua valenciana, cresol de tradicions, historia i lleis, hui totes ordenades baix el mateix sentiment racional que allumenà nostre Estatut i nostra Constitucio, en el que el blau (d'ahi “blaver”) de nostra 7 voltes centenaria Real Senyera tricolor i coronada es l'expressio material i heraldica que es honra i estandart d'aquells que creem en la llei i portem molts lustres defenent-la front als que pretenen subvertir-la i humiliar-la per a fer de Valencia una provincia catalana. 

FORMAS Y MANERAS DEL NACIONALISMO EN DÑA. CAROLINA PUNSET
FORMAS Y MANERAS DEL NACIONALISMO EN  DÑA. CAROLINA PUNSET
Por Juan García Sentandreu
President de la Federació Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia

Carolina Punset  fue entrevistada por ValenciaPlaza y, cerrando página, dice que  “cree sinceramente que el enfrentamiento entre (valencianistas) blaveros y catalanistas, además de no tener sentido para ella,  es residual porque arman mucho follón pero son cuatro y caben en un taxi". Y, por si fuera poco el insulto, remata confirmando que Ciudadanos está a favor  del trabajo de la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Carolina demuestra con ello no sólo su mocedad política sino también su enciclopédica ignorancia de lo valenciano pese a ser la candidata del partido de Albert Rivera a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Carolina, que no ha bebido de los mismos y sabios odres de su padre,  se expresa intuitiva, a la vez contundente, pero sobre todo, moderna, muy moderna, buscando la equidistancia ideológica a cualquier precio, incluso al elevado coste de perder a sus potenciales seguidores en una Comunidad, la valenciana, que sigue sangrando por la dolorosa herida de la inmersión lingüística impuesta por el PSOE y legalizada por el PP.

El problema de la moda y de la modernidad mal entendida es que muchas veces, queriendo lucir un atavío flower-power  te pases de rosca diciendo las mismas sandeces que tus rivales nacionalistas y acabas haciendo un ridículo soberano.

Le pasó a mi admirado  Javier Nart y a mi venerado Alejo Vidal-Quadras que dieron rienda suelta a su soberbia y desbarraron por la larga pendiente de la ignorancia. Y es que de todo no podemos saber. Ni mucho menos opinar de oído creyendo que la elocuencia acaba disimulando la impostura. Y no es así.

Carolina, Nart y Vidal Quadras cuyo entreverado catalanismo no pueden disimular cuando van más allá de los consejos de la diosa razón, hacen el ridículo por doquier utilizando el mismo argumentario que el nacionalismo catalanista, no solo en sus pobres y superficiales argumentos sino, incluso, en la modalidad de sus insultos.

Pretenden humillarnos calificándonos de “blaveros” mientras defienden los inicuos trabajos de esa banda de sicarios del nacionalismo catalanista que trabajan en la Academia Valenciana de la Lengua creada por el PSOE ,PP, CiU y ERC en 1997 para rendición de la lengua valenciana a la catalana con la finalidad de dotar  de una base linguïstica unitaria que sustente  el proyecto neo-nazi dels “Paisos Catalans” o la gran “Nació Catalana”.

Sra. Punset, la AVL, es la deseada hija del nacionalismo esencialista mas batasuno, el fruto de tantos años de alquimia catalanista, la entidad responsable de la cruel inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana, la “quinta columna” del eugenésico Institut d´Estudis Catalans, eliminador de conciencias y sojuzgador de libertades ciudadanas.


Y somos “blaveros” a mucha honra porque, por encima de su voluntario insulto nacionalista y catalanista, el “blaverismo” responde a una realidad histórica, como la lengua valenciana, crisol de tradiciones, historia y leyes, hoy todas ordenadas bajo el mismo sentimiento racional que alumbró nuestro Estatuto y nuestra Constitución, en el que el Blau (de ahí “blaver”) de nuestra 7 veces centenaria  Real Senyera tricolor y coronada es la expresión material y heráldica que es honra y estandarte de aquellos que creemos en la ley y llevamos muchos lustros defendiéndola frente a los que pretenden subvertirla y humillarla para hacer de Valencia una provincia catalana. 

CAROLINA PUNSET, esa chica catalano-americana....


CAROLINA PUNSET, esa chica catalano-americana que es la candidata de CIUDADANOS a la Generalitat Valenciana demuestra conocer muy muy poco a la sociedad valenciana. Hoy ha dicho esta lindeza a un medio de comunicación: "Sinceramente, creo que el enfrentamiento entre blaveros (valencianistas) y catalanistas, además de no tener sentido para mí, es residual porque arman mucho follón pero son cuatro y caben en un taxi. No entraremos en esa polémica", opinó, para añadir que respetarían lo reflejado ahora en el Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a instituciones como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)". 

viernes, 13 de marzo de 2015

QUE NO ME PRESENTE....

GRACIES ALS AMICS que d'una u atra manera vos interesseu per este servidor i de si baralle o no la possibilitat de presentar-me a les eleccions municipals com fiu en el 2007 i 2011. Per a desvaneixer  qualsevol dubte ya vos dic que no vaig a presentar-me. Ya ho fiu en el seu moment en Coalicio Valenciana i patim una tremenda decepcio en el 2007 quan -pese a omplir places de bous, caixers del riu i grans manifestacions de valencianisme- tan soles mos votaren 23.000 valencians. El PP, pese a portar ya llavors 19 anys governant, va creixer en la seua majoria absoluta. 

Nostres eslogans de campanya eren "NO A LA CORUPCCIÓN I BALAFIAMENT POLITIC; NO AL CATALANISME; NO A L'IMMIGRACIO ILLEGAL; NO A LA DISCRIMINACIO DELS INTERESSOS VALENCIANS".... mensages que crec que seguixen d'estant plenament vigents. Per aixo votare a qui en consciencia pense lo mateix que defeniem en el 2007 i en el 2011. Pero un servidor, despres de vore com esta societat es capaç d'autonegarse i autodestruirse, ya no tornarà a comprometre a tanta gent i tant diners per a que despres el poble al que pretens defendre, te dona l'esquena.
lunes, 9 de marzo de 2015

SI HAY PITIDOS AL HIMNO, QUE SE SUSPENDA LA FINAL

El 25 de Marzo se sabrá donde se juega la Final de la copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Bilbao.  De la misma manera que pienso que se debería ilegalizar a los partidos y a los políticos que no acaten el artículo primero de la constitución donde se proclama que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español como soporte de nuestra democracia y estado de derecho,  creo que aquellos equipos  que no se sientan identificados con nuestras instituciones y sus torneos no deberían de poder competir. Y si toca en Mestalla como si toca en Melilla, los equipos deberán guardarse de que sus aficiones piten el himno de la institucion y nación que patrocina el torneo. Nicolás Sakozy ya lo hizo hace un par de lustros y el pitar al himno pasa a ser una sanción más de un partido. Si hay pitidos, se sanciona economicamente a los equipos, se suspende el partido y todos a casa. Y a la próxima os lo pensais dos veces si os vale la pena ir a casa ajena a insultar.