Benvinguts al blog de Juan García Sentandreu

"En politica, com en qualsevol atra empresa humana, lo important es tindre raó. Quels demés mos la donen a soles es questio de temps. Mosatros nos entregarem en constancia i entusiasme a omplir el temps de raó. De raó valencianista."

Les mes grans movilisacions

El 13 de juny de 1997 i el 27 de novembre de 2004 Juan García Sentandreu convocà les mes grans movilisacions populars en defensa de la personalitat valenciana arribant a juntar a mes de 500.000 persones.

Derogar l'Avll, una missio irrenunciable

L'Academia Valenciana de la Llengua creada per consens politic va supondre l'oficialisacio del català en la C.Valenciana per lo que debem de lluitar front ad esta com a missio irrenunciable del valencianisme.

L'identitat valenciana

"L'identitat i la llengua valenciana es un crisol de cultures i tradicions que devem de defendre com a part consustancial del nostre cos i anima valenciana."

La lluita contra el catalanisme

"Per a que el nostre Regne torne als millors temps de riquea i esplendor devem de llevarmos de damunt eixa pagina d'autodestruccio i negacio de lo valencià que supon el catalanisme."

sábado, 15 de febrero de 2014

¿Per que es mentira la declaracio de l'Academia Valenciana?

Diuen que valencià i català son la mateixa llengua
¿Per que es mentira la declaracio de l'Academia Valenciana?
Per Joan Garcia SENTANDREU
ESCRITOR*
Molta gent pensa i deduix que el valencià prove del català perque son molt pareguts. Pero, ¿per que no al contrari? Puix ni encara aixina seria cert, encara que l'actual català te un gran aportament de l'original romanç valencià. Lo que no podem negar es que el valencià i català actual son llengües cada volta mes paregudes per la senzilla rao de que abdos cada volta s'allunten mes de la que se parlaven a principis del segle XX. El valencià que parlem s'allunta, per imposicio i manipulacio politica, del valencià popular i tradicional de nostres yayos i besyayos de principis del segle XX, eixe sí, un valencià totalment estructurat com idioma, en una ortografia, gramatica i una fonetica que res tenia que vore en el català al que en gran part de Catalunya se li seguia diguent “Llemosí” a finals del XIX.

La rao de la falsetat de que valencià i català siguen la mateixa llengua estreba en que tal comparacio omet el fet capital de qu´eixe català i eixe valencià de hui “tan similars” son llengües en gran part artificials, producte de “normalisacions” i “estandarisacions” politiques que no busquen atra cosa que homologar per via politica i academica un parla comu per a Catalunya i Valencia traïcionant l'arraïl, estructura, fonetica i tradicio oral i lliteraria d'abdos llengües.

L'aproximacio i identificacio del valencià i català te la seua orige en els moviments romantics de finals del segle XIX i XX que donaren llum a les teories nacionalistes d'un u atre signe. Per damunt de l'historia i el dret s'utilisa i manipula la tradicio en una serie d'objectius politics precisos. Un eixemple d'aixo fon l'Alemanya nazi que justificà la “unitat de la llengua” per a l'anexio dels Sudets i Austria. En estes teories beguè el filonazi català, Pompeu Fabra, un ingenier que, pese a no tindre coneiximents de llingüistica, tingue clar que l'organisar un progressiu proces d'unificacio llingüistic del català, valencià i balear serviria com argument per a propondre un model de nova nacio, la catalana, baix la denominacio de “Paisos catalans”. Pompeu Fabra, el pare de la suposta “Nacio Catalana” se posà mans a l'obra i en el seu laboratori construi sobre la llengua catalana que´s parlava, llavors, una versio falsament “culta” que s'incorporà al seua “Diccionari de la Llengua Catalana” i elevant la seua adaptacio a la falsa categoria de “academica”. 

A ningu, absolutament a ningu, a lo llarc de 5 segles i fins la "Renaixença" (el renaiximent català, moviment tant politic com lliterari del segle XIX), se li havia ocorregut que el català i el valencià (i tambe el mallorqui) foren la mateixa llengua.

El consens cientific sobre la diversitat llingüistica abans del proces “normalisador” de principis del segle XX la sostingueren insignes lexicografs, com Cavanilles o Covarrubias (que vixquè tant en Barcelona com en Valencia); escritors, com Cervantes; reixos, com Felipe II, que disponia d'un traductor de Llengua Valenciana (el marques de Denia) per als documents oficials, i un sensefin de noms, mes tots anteriors a la renaixença, o siga, anterior a la politica nacionaliste catalana i pancatalaniste inspirada per l'unificacio d'Italia i el pangermanisme alemà.

Pero l'historia delata a la mentira supostament filologica sostinguda pel nacionalisme catalaniste i la recent declaracio de l'Academia Valenciana de la Llengua: 

1.- ¿Com es possible que un supost dialecte com diuen que es la llengua valenciana hi haja conegut un Segle d'Or (JOANOT MARTORELL, Ausias MARCH, Sor Isabel de VILLENA, JAUME ROIG, ROIG de CORELLA, Vicent i BONIFACI FERRER…) anterior en varios centenars d'anys al de sa mare (supostament la catalana) que cari de segle d'or?

2.- ¿Com es possible que siga el supost “dialecte” valencià el que hi haja produit la primera biblia vernacula en Espanya?

3.- ¿Com es possible que siga el supost “dialecte” valencià el que tinga reconeguda la seua denominacio de “VALENCIÀ”, “VALENTIANA LINGUA”, “ROMANÇ VALENCIÀ” en un segle d'anterioritat a la que diu ser l'orige de dit dialecte?

4.- ¿Com es possible que siga el supost “dialecte” valencià i no la falsa llengua mare catalana el que fora parlat pels Papes valencians que recorrían a traductors per a entendre els documents catalans?

5.- ¿Com es possible que siga el supost “dialecte” valencià i no la falsa llengua mare catalana la que donara orige a la primera imprenta peninsular, i que esta s'ubicara en Valencia? ¿O el que la primera fabrica de paper ho fera en Xativa?

6.- ¿Com es possible que siga el supost “dialecte” valencià el que coneixquera l'edicio del primer diccionari bilingüe impres d'una llengua romanica (LIBER ELEGANTIARUM, escrit en llatina ET VALENTIANA LINGUA, 1489)?

En independencia de que totes estes preguntes tenen la seua reposta en l'historia, sempre a favor de la llengua valenciana, el mes elemental sentit comu mos ha de fer vore que la suposta “unitat o identitat llingüistica del valencià i català” es una falsetat o manipulacio que te una finalitat politica i no es mes que el producte d'una gran obra d'ingenieria social per a mutar l'historia, la filologia, la sociologia i el dret en la construccio progressiva d'una sola llengua per a justificar en aixo una nova unitat territorial i politica que subvertixca i vulnere l'actual realitat nacional sobre la que s'assenta nostre estat constitucional.

Si llengua catalana i la valenciana naixqueren pel trencament del llati, la seua llengua mare, a partir del segle VIII pero cada una mamprengue un cami molt diferent.

Mentres el llati valencià rebria un aportament arabic durant 5 segles donant lloc al “ROMANÇ VALENCIÀ” o llengua valenciana, el català era el resultat dels aportaments provençals al llati que se parlava en la França occitana governada pels francs des de l'inici de l'imperi carolingi a principis del segle IX, fins que  Jaume I incorporara els comtats francesos de la Marca Hispanica (actual Catalunya) a la Corona d'Arago en 1.258 en la firma del tractat de CORBEIL en el rei de França, Sant Lluïs IX.

O lo que es lo mateix, el valencià prove del llati i de l'arabic, mentres que el català prove del llati i del provençal o llemosi (llengua parlada en la septimania de la França a la que pertanyeron els catalans des de l'any 801 fins el 1258).

Pero es que, ademes, mentres el valencià tingue lliteratura des de´l principi del mileni en les conegudes JARCHES mossaraps (segle X, XI i XII), i tingue entrada en la seua llegislacio en el segle XIII (FURS i COSTUM valenciana) i tingue un segle d'Or en el XV;  el català carix de lliteratura propia, la seua llegislacio era tota en llati fins dos segles despres que la del Regne de Valencia i el catala cari de segle d'Or fins la seua “Renaixença” quatre segles despres del valencià, a amijanats del segle XIX.

En tot aixo, es historica i filologicament impossible que el valencià provinga del català perque el primer prove de l'arabic i el català del frances provençal o llemosi i, a partir de que Catalunya s'incorporara a la Corona d'Arago, la llengua que ha anat beguent en l'atra ha segut la catalana de la valenciana, algo que l'orgull nacionaliste els impedix vore i reconeixer. A partir d'ahi escomença la gran mentira del nacionalisme català i la falsetat de l'unitat de la llengua a que s'apunta tant de aprofitat i tant d´ignorant.Foto: L'autor, Joan Garcia SENTANDREU,  en el President de la Real Academia Espanyola de la Llengua, Josep MANUEL BLECUA
miércoles, 12 de febrero de 2014

Claves para entender el alcance del dictamen del Consell Juridic sobre el valenciano y el catalán.

Claves para entender el alcance del dictamen del Consell Juridic sobre el valenciano y el catalán.
 por Juan García Sentandreu


   El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dictaminado que la definición de valenciano incluida en el 'Diccionari Normatiu Valencià' de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "no se acomoda" a lo que establece el artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía y la ley de creación de la institución académica. El pleno de la AVL aprobó el 'Diccionari' en el que dice que el valenciano es "Lengua románica hablada en la Comunitat Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de l'Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán".

Para los que han recibido la noticia con optimismo quiero precisar cuál es el alcance del dictamen del Consell Jurídic Consultíu de la Generalitat: nulo. Cero. Puramente electoral. Es parte de la obra de teatro de la que escribía el otro día. Otro actor llamado a escena para que incrédulos y desencantados recuperen la confianza en el PP y en sus instituciones.

¿Por qué no tiene eficacia jurídica el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Generalitat Valenciana?

1.- Porque como su nombre y ley indica sólo es un “Consell” que “aconsella” y tiene carácter “Consultiu”. Sus dictámenes no tienen valor normativo ni tienen eficacia jurisdiccional. Lo que es no mismo, no son sentencias que puedan declarar nula la barbaridad cometida por la Academia.

2.- Porque las competencias normativas en torno a la lengua valenciana se la dieron las Cortes Valencianas a la Academia Valencia de la Lengua cuando se aprobó en 1998 la ley de esta y cuando, posteriormente, PP y PSOE pactaron la reforma del Estatuto del 2006 en el que le daban a la academia rango normativo, algo que no tiene el Consell Juridic Consultiu que, para que nos entendamos, es un órgano asesor de la Generalidad en el que pastan políticos retirados como Francisco Camps y el exsecretario general del PSOE, Joan Ignasi Pla.

3.- Porque para que el acuerdo normativo de la AVL sea declarado nulo, contrario al estatuto o a la ley, donde hay que acudir no es a los asesores del Consell Consultiu sino a los Tribunales, en donde por desgracia, y gracias la ley de la Academia del PP mueren todas las iniciativas que se han promovido contra el catalanismo ya que esta y sus dictámenes normativos recogen en multitud de  escritos que “catalán” es una definición “legal” para referirse a la lengua valenciana. Y contra esto, la Generalitat no ha hecho nunca nada más que tirar cohetes y fogueo de distracción. Todo menos derogar la ley de la Academia Valenciana y disolver la monstruosa institución creada por el Gobierno valenciano en un vergonzoso acto de traición la historia, a la identidad y al pueblo valenciano.


Lo de hoy, como lo de ayer y lo de antes, puro teatro que no lleva a nada bueno.

Claus per a entendre l'alcanç del dictamen del Consell Juridic sobre el valencià i el català.

Claus per a entendre l'alcanç del dictamen del Consell Juridic sobre el valencià i el català.

Per Juan García Sentandreu
El Consell Juridic Consultiu(CJC) ha dictaminat que la definicio de valencià inclosa en el 'DICCIONARI NORMATIU VALENCIÀ' de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL) "no s'acomoda" a lo que establix l'articul 6.1 de l'Estatut d'Autonomia i la llei de creacio de l'institucio academica. El ple de l'AVL aprovà el 'Diccionari' en el que diu que el valencià es "Llengua romanica parlaà en la Comunitat Valenciana, aixina com en Catalunya, les Illes Balears, el departament frances dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental d'Arago i la ciutat sarda de L'Alguer, llocs a on rep el nom de català".

Per a els que han rebut la noticia en optimisme vullc precisar quin es l'alcanç del dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Generalitat: nul. Zero. Purament electoral. Es part de l'obra de teatre de la que escrivia l'atre dia. Atre actor cridat a escena per a que increduls i desencantats recuperen la confiança en el PP i en les seues institucions.

¿Per quÉ no te eficacia juridica el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Generalitat Valenciana?

1.- Perque com el seu nom i llei indica soles es un “consell” que “aconsella” i te caracter “consultiu”. Els seus dictamens no tenen valor normatiu ni tenen eficacia jurisdiccional. Lo que es no mateix, no son sentencies que puguen declarar nula la barbaritat comesa per l'Academia.

2.- Perque les competencies normatives al voltant de la llengua valenciana se la donaren les Corts Valencianes a l'Academia Valencia de la Llengua quan s'aprovà en 1998 la llei d'esta i quan, posteriorment, PP i PSOE pactaren la reforma de l'Estatut del 2006 en el que li donaven a l'academia ranc normatiu, cosa que no te el Consell Juridic Consultiu que, per a que mos entengam, es un orgue assessor de la Generalitat en el que  pasturen politics retirats com Francisco Camps i l'Exsecretari general del PSOE,Joan Ignasi Pla.

3.- Perque per a que l'acort normatiu de l'AVL siga declarat nul, contrari a l'estatut o a la llei, a on hi ha que acodir no es als assessors del  Consell Juridic Consultiu sino als Tribunals, a on per desgracia, i gracies la llei de l'Academia del PP moren totes les iniciatives que s'han promogut contra el catalanisme ya que esta i els seues dictamens normatius arrepleguen en multitut d'escrits   que “català” es una definicio “llegal” per a referir-se a la llengua valenciana. I contra aço, la Generalitat no ha fet mai res mes que tirar coets i fogueig de juguera. Tot menys derogar la llei de l'Academia Valenciana i disoldre la monstruosa institucio creada pel Govern valencià en un vergonyos acte de traïcio l'historia, a l'identitat i al poble valencià.

Lo de hui, com lo d'ahir i lo d'abans, pur teatre que no porta a res bo.


lunes, 10 de febrero de 2014

EL MITO DE SÉPTIMO ARTE Y EL CUENTO DE "LOS GOYA"


EL MITO DE SÉPTIMO ARTE Y EL CUENTO DE "LOS GOYA"
por Juan García Sentandreu

Vaya brasa nos están dando estos días con el cuento de "los Goya". La sesión de soberbia política, regada con lágrimas de vanidad, de los titulares -a título de dominio- del "séptimo arte" ha sido este año especialmente irritante.  La feria y su carrusel de la  autocomplacencia y del autobombo sigue rodando para esta clase neoburguesa que se las da de ilustrada pero que no son capaces de aportar a la cultura -con mayúsculas- algo que no tiene nada que ver con ella: que si el iva, que si el aborto... 

Estaría bien que de una vez por todas desenmascaremos a estos actores sociales y denunciemos su impostura mientras se llenan los bolsillos de progresía, fama, vanidad y dinero. El "séptimo arte español" es una farsa en si misma, no sólo por la manipulación que hacen del cine muchos de sus actores, sino porque, a mi modesto entender, el cine no tiene más arte que el de un buen médico o cualquier profesional o trabajador que trabaja de sol a sol sin que le extiendan una alfombra roja para acabar siempre defendiendo a los cuatro vientos el eslogan de moda,  la república y la bajada de sus impuestos que tanto repercute en su cuenta de resultados.

El cine es una empresa como las cientos de miles que hay en el país que lo único que pretende es ganar dinero. Si, ganar dinero. Por eso piden la bajada del iva, las subvenciones "a la cultura" y no se cuentas monsergas adobadas de reivindicaciones políticas que encubran lo que no es más que puro y duro negocio. La reducción del Iva al cine no es más que una tomadura de pelo, un atentado a la igualdad constitucional y un trato preferencial a una casta de empresarios y actores que utilizan la política como arma arrojadiza para arrinconar al político de turno aprovechándose de su dimensión mediática.  

Hablemos claro. El que haya películas y actores buenos no da derecho al cine a tener privilegios políticos ni fiscales. Las empresas de cine, como las de teatro, las de televisión, las de video, las de internet, por el hecho de reproducir imágenes más o menos afortunadas, no son ni deben de ser causa para un trato discriminatorio positivo en favor del que tenga mas glamour o haga más ruido. O todos somos arte, o todos somos negocio.


domingo, 9 de febrero de 2014

La AVL, el PP y el catalán. Teatro, puro teatro.

La AVL, el PP y el catalán. Teatro, puro teatro. 
Juan García Sentandreu

La entrada 8.080 del nuevo Diccionario Normativo de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), en efecto, define  a la lengua valenciana como la variedad del catalán hablado en la Comunidad Valenciana. Este grave acontecimiento académico ha suscitado el que el Partido Popular, a través de todos sus dirigentes, hayan tocado arrebato y el propio Presidente Fabra haya emplazado a los partidos de la oposición a que opten por la Senyera o por la "quatribarrada".  ¿Nos hemos de sentir reconfortados por la reacción del PP ante la enormidad de la AVL? Para nada. Estamos ante la escenificación preelectoral de quien se siente agraviado y se rasga las vestiduras ante la multitud. Pura hipocresía y teatro.

1.- El PP creó en 1998 la Academia Valenciana de la Lengua y, teniendo mayoría sobrada, le entregó al PSOE y al catalanismo el control de la misma mediante el nombramiento de los académicos por mayoría de 3/5 de las Cortes, cediendo de esta manera a que la izquierda catalanista controlara el nuevo proceso normativo.

2.- Los 21 académicos fueron nombrados y pactados entre el PP, PSOE, IU, El Institut d´Estudis Catalans y la Real Academia de Cultura Valenciana en un acto suicida de esta ultima. 17 de los 21 eran reputados catalanistas y con doble militancia y nómina. Ocurrió lo que el PP quiso que ocurriera. Tenía mayoría absoluta pero cedió esta mayoría a la  izquierda parlamentaria y cumplió el pacto que cerró en 1996 con CiU: "la academia sería catalanista y reconocería la unidad del valenciano con el catalán".

3.- El nuevo Diccionario Normativo que tanto ha escandalizado ahora al PP no es la primera vez en que la AVL proclama la barbaridad de que al valenciano se le pueda denominar catalán en la Comunidad Valenciana. El 8 de  Enero de 2005, Esteban Gonzalez Pons (PP) se reunió en el domicilio barcelonés del expresidente del Parlamento Catalán, Joan Rigol (CiU), con Ernest Maragall (PSOE)  hermano del expresidente de la Generalitat Catalana, con el exmiembro de la banda terrorista Terra LLiure, Josep Bargalló (ERC) para cerrar el pacto sobre la nueva Declaración Normativa "En Defensa del Valencià" propuesta por la Academia Valenciana de la Lengua que reconocería y legalizaría por primera vez en la historia la denominación de "catalàn" para la lengua valenciana.

4.- El 9 de Febrero siguiente, el Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua aprueba dicho dictamen normativo en cuyo artículo 1 y 6 se reconoce la mentira de la "unidad lingüística" en estos términos:

DICTAMEN "1. La llengua  pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia,  és també la que compartixen les comunitats autònomes de Catalunya  i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra". 

                4. "En l’àmbit territorial de l’actual Comunitat Valenciana la denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català".

                6."És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la de valencià i la de català".

Este acuerdo normativo, es elevado a rango máximo de legalidad al ser incorporada la Academia, en Abril del 2006, un año después, a institución estatutaria protegida y reconocida su capacidad normativa en el importantísimo artículo 6 de la reforma del Estatuto de Autonomía Valenciano.

¿A que viene, pues, ahora, el numerito del PP dándose golpes en el pecho por la infamia de la AVL si el monstruo fue creado y alimentado por ellos (4 millones nos cuesta al año la AVL) y los textos originales de la enormidad normativa los pactaron ellos sin el pudor de un escandaloso intervencionismo que fue, sin duda, para peor?

Teatro. Puro teatro. Vienen las elecciones y el valencianismo de charanga y pandereta del PP vuelve a la escena política como una auténtica estafa, la misma que es  la vergonzosa y ultrajante Academia Valenciana de la Lengua.