sábado, 9 de octubre de 2010

‎9 D´OCTUBRE, DIA DEL REGNE DE VALENCIA. UN DIA D´ORGULL.

Hui es el día oficial de la nostra Comunitat Valenciana per a la que seguim reivindicant el nom de REGNE DE VALENCIA, denominacio arrailà en l´historia desde el sigle XI i que proclama la dignitat d´esta terra i les seues institucions historiques. Atres comunitats ..., com la catalana, que careix de la dignitat i historia de regne, pasa, hui per hui, per ser una de les comunitats autonomes "historiques" i, per tal cosa, rep privilegis que no li pertoca.

Mosatros, primer Regne de la Corona d´Arago, que li donaba llinage als reixos d´Arago i de Valencia, celebrem hui el dia de la conversio del nostre regne moro en regne cristià i l´incorporacio a la Corona d´Arago de la que seriem una part importantissima i determinant, sent la primera potencia economica de la mateixa i primera potencia cultural de tota la peninsula fins al punt de tindre en el sigle XV el primer Sigle d´Or de la Llengua Valenciana coma primer sigle d´or de les llengues neollatines o romaniques.

Hui es un dia d´orgull per als valencians perque celebrem el que som residenciaris, portadors d´un llegat que mos deixaren nostres pares, i els pares de nostres pares fins a arribar al naiximent d´una personalitat i una conciencia datà fa mes de dos mil anys quan es fundaba Valentia, hui cap i casal i capital del Regne de tots els valencians de Valencia, Castello i Alacant.

Per esta rao, com sempre, a les 12 estarè present junt a la gent del GAV i de Coalicio Valenciana en la baixà de la nostra Real Senyera desde el balco de l´Ajuntament. La meua presencia sera, com sempre tambe, militant i entusiasta, perque pense que no poder assistir complaents a vitorejar a una clase politica que no es mereix -es el meu pensament- representar lo que hui per hui supon l´espirit del 9 d´Octubre: una jornà d´alegria i orgull pero, per damunt de tot, de compromis i defensa de las nostra identitat i dels nostres interessos com a poble.

http://www.youtube.com/watch?v=H9ho5CtmQyI&feature=related

HIMNE REGIONAL DEL REGNE DE VALENCIA

Per a ofrenar noves glories a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
cantics d'amor, himnes de pau!¡Pas a la regio
que avança en marcha triumfal!
Per a tu la vega envía
la riquea que atesora
i es la veu de l'aigua cantic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mora...Paladins de l'art t'ofrenen
ses victories jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapis de murta i de roses fines.Brinden fruites dora(d)es
els paraïsos de les riberes;
pengen les arraca(d)es
baix les arca(d)es de les palmeres, palmeres...Sona la veu amada
í en potentíssím víbrant resso
notes de nostra albada
canten les glories de la Regio.Valencians: en peu alcem-nos
Que nostra veu
la llum salude d'un sol novell.Per a ofrenar noves glories a Espanya
tots a una veu germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
cantics d'amor, himnes de pau!¡Flamege en l'aire
nostra Senyera!
¡Gloria a la Patria!
¡Vixca Valencia!
¡Vixca, Vixca, Vixca!

0 comentarios:

Publicar un comentario