martes, 11 de octubre de 2011

L´ESCUT DE JAUME I I L´ESCUT DE LA CIUTAT DE VALENCIA.

L´ESCUT DEL REI. L´escut de Jaume I estaba compost per l´armadura del Rei en les seus armes de dos barres roges sobre tres d´or i el drac.

L´ESCUT DE LA CIUTAT.- La ciutat de Valencia utilisá com a escut, fins al regnat de Pere III el Ceremonios, les armes d´un escut alusiu al seu emplaçament: les muralles de la ciutat sobre la mar. Este es pot vore esculpit en la portalá gotica de la Catedral de Valencia i en els sagells ofials de la ciutat. L´estandart del nou regne cristia sería el de les dos barres grogues sobre tres d´or, el mateix que el del Rei i el papal. El Regne de Valencia pertenyia a la Corona d´Arago i era un regne cristiá. Despres, Pere el Ceremonios, en reconeiximent a la llealtat de la ciutat en la guerra front a Pere el Cruel (1356-1365) mos concedix les seues armes i corona junt a dos “L” que simbolisen dita doble llealtat en el dos asegs que patí Valencia. En el segle XVI s´incorpora lo rat penat i en el XIX les dos fulles de llorer com a reconeiximent a la seua heroicitat en la defensa front als francessos en la guerra de l´independencia.

0 comentarios:

Publicar un comentario