miércoles, 18 de agosto de 2010

L´ATRE MISTERI D´ELIG

Reconec que em vaig a emocionar vore en televissio l´interpretacio del Misteri d´Elig (no Elx) i no a soles per la seua dimenssio religiosa, sino tambe per algo que molta gent desconeix a dia de hui: la seua dimenssio testimonial o lo que podriem dirli, l´atre Misteri d´Elig.

¿On residix este nou Misteri? El Misteri d´Elig es una prova historica mes de l´existencia de la llengua valenciana anterior la arribà de Jaume I al nostre Regne en 1238. Tots els analistes, la tradicio popular i fins a Canal 9 parlen de l´existencia d´este auto sacramental de mes de 7 sigles d´antiguetat escrit i cantat en llengua valenciana. Tots sabem que les festes populars son expressio de la realitat sociologica no d´un moment determinat, sino del tracte del temps, any a any, sigle a sigle.

L´existencia d´un substrat cristià que parlava en llengua valenciana es eixa realitat social que donà vida ad este Misteri en les terres surenques de Valencia. Si Jaume I conquerí estos territoris a mijans del sigle XIII i -segons la teoria catalanista mos tenia que portar i ensenyar la lengua catalana- ¿com es possible que en Elig la tradicio popular ya habia donat cos, en eixe sigle, al Misteri com a expressio d´una fe i una llengua innegablement valenciana?.

El Misteri d´Elig es una prova contundent de que la llengua valenciana ya es parlava abans de l´arribà de Jaume I. Cap poble pot ser conquerit, dependre un idioma i escriture i cantar les seues tradicions en apenes 50 anys. L´existencia del valencià en la que Pere Pascual escriguè la Biblia Parva i les Jarches mores en romaç valencià son tambe proves de que Jaume I no mos portà ni el valencià ni el català per la sencilla rao de que este poble ya parlava una llengua propia en una estructura propia dos sigles abans de la colonisacio del rei cristià.

Mireu com es parlava i es cantaba anys abans de l´arribà del Conqueridor i trobareu el significat de l´atre Misteri d´Elig:

"OH COS SANT GLORIFICAT
DE LA VERGE SANTA I PURA,
HUI SERAS TU SEPULTAT,
I REGNARAS EN L´ALTURA.
aPOSTOLS E AMICS DE DEU.
ESTE COS SAGRAT PENDREU
E PORTAULO A JOSAFAT
ON VOL SIA SEPULTAT"

1 comentarios:

http://www.kareol.es/obras/misterio/misterio.htm

Publicar un comentario